ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻭﺯاﺭﺕ آموزش وپرورش است

ﺑﻪ ﮔﺰاﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻂﺤﺎﻳﻲ ﻋﺼﺮ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﺩﻳﺪاﺭ با فرهنگیان ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ضمن بیان اینکه اﺟﺮا و ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻭﺯاﺭﺕ آموزش وپرورش اﺳﺖ، ابراز داشت: آموزش وپرورش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ اهداف ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ.

ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻭﺯاﺭﺕ آموزش وپرورش است

ﻭی ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ رقابت های ﻓﺮﺩی ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﺭا ﺑﻪ رقابت های ﮔﺮﻭهی ﺑﺪﻫﻨﺪ، اضافه نمود: ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﮔﺎمی ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺭاﺳﺘﺎﻱ ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯاﻥ اﺳﺖ.

ﻭﺯﻳﺮ آموزش وپرورش ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﻣﺪاﺭﺱ ﻛﺷﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺎﻓﻆﻪ ﻣﺤﻮﺭی ﭘﻴﺶ می ﺭﻭﺩ، ابراز داشت: آسیب های اﺟﺘﻤﺎعی ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻓﺮﺯﻧﺪاﻥ اﻳﻦ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺭا ﺗﻬﺪﻳﺪ می نماید و ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺪاﺭﺱ ﻓﺮزﻨﺪاﻥ ﺭا اﺯ اﻳﻦ ﺧﻂﺮاﺕ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﻴﻢ.

بطحایی ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﺤﻮﺭی ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻭﺯاﺭﺕ آموزش وپرورش اﺳﺖ، تصریح ﻛﺮﺩ: ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ اﻳﻦ ﻭﺯاﺭﺗﺨﺎﻧﻪ واقع شده است ﻛﻪ ﭘﻴﺶ اﺯ اﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﺯﻣﺎیشی ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ اﺟﺮایی ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﻭی اﺯ اﺟﺮای ﻣﺠﺪاﻧﻪ اﻳﻦ برنامه ها اﺯ مهرماه اﻣﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﺮاسر ﻛﺸﻮﺭ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ و اﻓﺰﻭﺩ: اﻧﺘﺨﺎﺏ و اﻧﺘﺼﺎﺏ ﻣﺪﻳﺮاﻥ و ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩاﻣﻨﻪ ﺁﻥ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ برنامه ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ اﺟﺮایی می گردد.

وزیر آموزش وپرورش اﺯ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺷﺪﻥ 11 ﻫﺰاﺭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ و اضافه نمود: ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪﺭﺳﻪ، ﻣﻨﻂﻘﻪ و اﺩاﺭﻩ ﻛﻞ ﺩﺭ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻓﺮاﻫﻢ می گردد.

بطحایی ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ برنامه های اﻳﻦ ﻭﺯاﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ: اﺭﺗﻘﺎﻱ ﺷﺎیستگی ﻣﺪﻳﺮاﻥ ﻣﺪاﺭﺱ، ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎﺭاﺕ ﻣﺪاﺭﺱ و ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺪاﺭﺱ ﻛﻪ اﺟﺮای ﺁﺯﻣﺎیشی ﺁﻥ اﺯ مهرماه ﺁﻏﺎﺯ می گردد اﺯ ﺩﻳﮕﺮ برنامه های ﻭﺯاﺭﺕ آموزش وپرورش اﺳﺖ.

منبع: خبرگزاری مهر

به "ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻭﺯاﺭﺕ آموزش وپرورش است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻭﺯاﺭﺕ آموزش وپرورش است"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید